Borsada Satış Yöntemi Nedir?

Borsada Satış Yöntemi Nedir ?

Şirketler bu işlemi gerçekleştirdiğinde Borsa Istanbul içerisinde ( BIST) pay piyasasında işlem görmektedir. Halka arz satış yöntemi olarak da bilinen bu yöntemde şirketler belirli yüzdede hisse ortağı alırlar. Halka arz, bir şirket veya benzeri bir şirketin menkul kıymetlerinin halka arzıdır. Genel olarak, menkul kıymetler borsada kote edilir.

Sınırlı bir sermayeye sahip bir şirketiniz olduğunu hayal edin. Büyümeyi hedefliyorsanız, teklifler yoluyla şirketinizin mülkiyetini diğer yatırımcılarla paylaşmayı seçebilirsiniz. Yatırım finansmanı turu olarak da bilinen bir teklif, bir şirket tarafından, genişleme veya büyüme için gereken sermayeyi artırmak amacıyla genellikle tahvil veya hisse senedi olmak üzere bir menkul kıymetin ihracı veya satışıdır.

 

Birincil halka arz:

İlk halka arz  özel bir şirketin hisselerini yeni bir hisse senedi işinde halka arz etme sürecini ifade eder. İlk Halka Arzda Halka Arz Süreci, daha önce borsada işlem görmeyen bir şirketin yeni veya mevcut menkul kıymetleri sattığı ve bunları ilk kez halka arz ettiği süreçtir. Bir halka arzdan sonra, ihraç eden şirket, tanınmış bir borsada halka açık bir şirket haline gelir. Bu nedenle, bir halka arz, yaygın olarak “halka açılma” olarak da bilinir.

İkincil halka arz:

İkincil bir halka arz, halka açık bir şirketin hisselerinin bir yatırımcı tarafından satılması veya şirket tarafından yeni hisselerin yaratılması ve ardından yeni oluşturulan hisselerin halka satılmasıdır. Şirketler, yeni projeleri finanse etmek, satın almaları tamamlamak veya işletme giderlerini karşılamak için çeşitli nedenlerle ikincil teklifleri kullanır.

 

Borsada Satış Yöntemi Neden Yapılır?

  • İlk olarak şirket yapısı dikkate alınarak hisseleri halka arz edilecek şirket, halka arzın iç çalışma gruplarına ve çalışılacak aracı kuruma uygun olup olmadığını değerlendirmelidir. Bu aşamada değerlendirilmesi gereken birçok faktör vardır. Örneğin tanınmış bir şirket olmak avantajlı olacaktır, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgili sektöre etkisi incelenmeli ve özellikle BİST'te işlem gören benzer şirketlerin hisse fiyatları incelenmelidir.

 

  • Şirket hisselerini halka arz etmeye karar verirse, yapılacak ilk iş şirket esas sözleşmesini değiştirmektir. Halka arz edilecek ortaklığın esas sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatına uygun olması zorunludur.

 

  • Paylar Tebliği'nin 6. Maddesi uyarınca, mevzuata uygun olarak değiştirilen esas sözleşmenin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ek 1'inde (Ana Sözleşmede Değişiklik Yapılması İstenen Belgeler) yer alan belgelerle birlikte SPK'ya sunulması zorunludur. Paylara İlişkin Tebliğ. SPK'nın onayından sonra değişiklik taslağının altı ay içinde ortaklığın genel kurulunda onaylanması gerekir. Bu süre sonunda taslak üzerinde SPK onayı geçersiz olur.

 

  • Açıklanan mevzuata uygun olarak esas sözleşme değişikliğinden sonra izahname hazırlama aşamasına geçilecektir. Bu aşamada İzahnameye İlişkin Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan izahname ve Ek-2'de (Ortaklıkların Mevcut Paylarının Halka Arzına İlişkin İzahnamenin Onaylanması İçin Gerekli Belgeler) sayılan belgeler, İzahname'ye sunulur. SPK.

 

  • İzahname Tebliği'nin 17. maddesinde (İzahnamenin Geçerlilik Süresi) izahnamenin ilk yayımı tarihinden itibaren on iki ay içinde gerçekleştirilecek tüm ihraçlar için geçerli olacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu süre, belgenin güncel tutulması şartına bağlıdır. İzahname Tebliği'nin 19. Maddesi (Başvuru İşlemleri) uyarınca, ilk halka arzlarda, izahnamenin onaylanması başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren yirmi iş günü içinde SPK'nın karara bağlanması gerekir. 22. maddeye (İzahname ve İhraç Belgesi Onay ve Teslimi) göre, SPK tarafından yapılan inceleme sonucunda başvurunun reddedilmesi halinde, gerekçesi ile birlikte ilgili ret kararı yazılı olarak bildirilir.

 

  • İzahnameye İlişkin Tebliğ'in 28. maddesinde (İzahnamenin Tescil ve Yayımlanması ile İhraç Belgesinin Yayımlanması) altında SPK'ya yapılan başvurudan itibaren beş iş günü içinde, varsa başvuru sahibinin ortaklığın internet sitesinde duyurulacağı belirtilmiştir. KAP'ta ve varsa yetkili kurumun internet sitesinde yer alan bir KAP üyeliğidir. SPK'nın uygun görmesi halinde yirmi gün içinde alınan izahname, izleyen onbeş gün içinde onaylandığı şekilde yukarıda belirtilen kanallardan yeniden ilan edilir. Onaylanan izahnamenin KAP'ta ilan edilmesi halinde geçerlilik süresi bu tarihten, KAP'ta ilan edilmemiş ise başvuru sahibinin internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren başlar.

 

  • Son olarak, izahnamenin ihraççı veya halka arz eden tarafından yayımlandığı yerin tesciline ilişkin ilan yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İzahname Bilgilerine İlişkin Tebliğ'in 30. maddesi (SPK'ya yapılacak bildirim) uyarınca, yayımı tarihinden itibaren altı iş günü içinde SPK'ya yazılı olarak gönderilir.
Yorumlar